Regulamin obowiązuje od 2024-05-07
 1. Informacje podstawowe

  Niniejszy regulamin określa warunki i zasady korzystania z systemu rezerwacyjnego Latamy.pl znajdującego się pod adresem www.latamy.pl. Korzystanie z systemu rezerwacyjnego jest akceptacją wszystkich przedstawionych poniżej postanowień i warunków. Właścicielem systemu rezerwacyjnego jest firma Latamy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-119, przy ulicy Andrzejewskiego 5/3 zarejestrowana w: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000383351, NIP: 7811861490, Regon: 301674091, kapitał zakładowy 50 000.00 zł.

 2. Definicje

  Użytkownik - jest to osoba prywatna lub prawna dokonująca rezerwacji poprzez system rezerwacyjny Latamy.pl.

  System rezerwacyjny - jest to narzędzie umożliwiające Użytkownikowi rezerwację, prowadzącą do zakupu biletów lotniczych, bądź innych usług np. rezerwacja usługi hotelowej, zakup ubezpieczenia.

  Przewoźnik - jest to przedsiębiorca krajowy lub zagraniczny oferujący usługi transportowe w zakresie transportu lotniczego w obrębie kraju jak i za granicą.

  Rezerwacja - jest to złożenie przez Użytkownika zamówienia na bilety, na wybrany kierunek, w wybranych datach, oraz klasie i taryfie.

  Warunki rezerwacji – są to możliwości zmiany bądź zwrotu jakie daje przewoźnik. Każda przewoźnik ma inne warunki dotyczące zmiany lub zwrotu. Warunki te uzależnione są od konkretnej klasy rezerwacyjnej.

  Tanie linie lotnicze - są to przedsiębiorcy krajowi lub zagraniczni oferujący usługi transportowe w zakresie transportu lotniczego w obrębie kraju jak i za granicą. Każda z tych linii posiada własny regulamin i nie podlega ogólnym warunkom przewozu zawartych w przepisach IATA.

  Automatyczna odprawa - płatna opcjonalna usługa, oferowaną przez Latamy.pl

 3. Zasady korzystania z systemu rezerwacyjnego

  a.Użytkownik akceptuje warunki określone w niniejszym regulaminie i ponosi odpowiedzialność za własne czynności wynikające z korzystania z serwisu.

  b. Użytkownik korzysta z serwisu w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada ważne w świetle prawa pełnomocnictwo. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działanie bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

  c. Zabronione jest posługiwanie się nieprawdziwymi danymi, dokonywanie rezerwacji z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywanie płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej karty kredytowej.

  d. Użytkownik potwierdza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych i do zaciągania prawnie wiążących zobowiązań, oraz że będzie korzystał z systemu wyłącznie w zakresie zapytań o rezerwację i zakup biletu lotniczego, lub innej usługi (rezerwacja hotelowa, zakup ubezpieczenia).

  e. Latamy.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z serwisu będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym jak również że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji.

 4. Zawarcie umowy ubezpieczenia

  a. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na wniosek Użytkownika za pośrednictwem serwisu internetowego.

  b. Potwierdzenie zawarcia polisy wysłane będzie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej(email).

 5. Rezerwacja

  a. Przed złożeniem rezerwacji należy zapoznać się z treścią Regulaminu. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego, pod warunkiem wprowadzenia prawdziwych danych osobowych do formularza zamówienia i dokonania zakupu biletu lotniczego w terminie ustalonym przez linię lotniczą lub Latamy.pl.

  b. Przed dokonaniem płatności Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności danych rezerwacji, oraz sprawdzenia jakie dokumenty niezbędne są do przekroczenia granicy. W razie wątpliwości należy skontaktowć się z właściwymi służbami granicznych lub odpowiednimi placówkami dyplomatycznymi.

  c. Potwierdzenie rezerwacji wysłane będzie na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej(email). Potwierdzenie będzie zawierało nr. rezerwacji, informację szczegółową o wybranym połączeniu, całkowitą kwotę do zapłaty oraz formę płatności.

  d. Cena wyrażona będzie w PLN lub innej walucie podanej w formularzu rezerwacyjnym. Podstawowymi składnikami ceny są taryfa, opłaty lotniskowe, jak również bezzwrotna opłata transakcyjna za wystawienie biletu. Cena biletu nie jest gwarantowana aż do momentu wystawienia biletu.

  e. Przewoźnicy zastrzegają sobie prawo do zmiany lub wycofania ze sprzedaży taryfy po dokonaniu rezerwacji. Zamówienie takie zostanie wtedy anulowane, a Użytkownik nie poniesie kosztów założonej rezerwacji.

  f. Przewoźnicy mogą zażądać wcześniejszego wystawienia biletu. W takim przypadku otrzymają Państwo od nas informację na podany w formularzu zamówienia adres e-mail, o wymaganym terminie zapłaty.

  g. W przypadku niektórych taryf dostępnych w naszym systemie, obowiązują ściśle określone terminy wykupu. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się ze zmianą ceny biletu, a tym samym anulowaniem rezerwacji.

  h. Biuro obsługi Klienta czynne jest codziennie w godz. 09.00-23.00. Bilety których płatność odbędzie się między 23:00 a 9:00 wystawione będą kolejnego dnia pracy biura, Latamy.pl nie gwarantuje zachowania ceny następnego dnia. Jeżeli płatność za bilet lotniczy odbędzie się w innym dniu niż dzień rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek potwierdzić cenę w dniu płatności, kontaktując się z Latamy.pl telefonicznie pod nr. tel. 61 640 64 64 lub mailowo na adres bilety@latamy.pl.

  i. Każdy bilet obwarowany jest warunkami, ustalonymi przez linię lotniczą, dostępnymi w systemie rezerwacyjnym Latamy.pl (w momencie rezerwacji konkretnego przelotu), oraz bezpośrednio u kasjera lotniczego pod numerem 61 640 64 64. Latamy.pl może odmówić wystawienia biletu lotniczego, w przypadku gdy taryfa biletu nie jest zgodna z warunkami sprzedaży, lub pojawią się inne ograniczenia ( nałożone przez linię ) na które Latamy.pl nie ma wpływu.

  j. W przypadku gdy wybrana opcja przelotu wymaga jeszcze usług dodatkowych takich jak: przelot ze zwierzęciem, dziecko podróżujące bez opieki, specjalny posiłek, dodatkowa pomoc dla inwalidy, kołyska dla dziecka, bagaż specjalny, sprzęt sportowy lub inne usługi niezbędny jest kontakt telefoniczny pod nr. tel. 61 640 64 64 lub mailowy bilety@latamy.pl, w celu potwierdzenia możliwości zamówienia usługi u przewoźnika.

  k. Użytkownicy, którzy nie wykupią automatycznej odprawy, odpowiadają za dokonanie odprawy samodzielnie na stronie Przewoźnika lub w punkcie odpraw na lotnisku. W przypadku, gdy dany Przewoźnik wymaga podania dodatkowych danych dotyczących Pasażerów, do Użytkowników zostanie wysłany stosowny formularz. Użytkownik zobowiązany jest do wypełnienia formularza. Brak wypełnienia i przesłania formularza uniemożliwia dokonania automatycznej odprawy. W tej sytuacji Użytkownik zobowiązany będzie do dokonania odprawy we własnym zakresie. Jeżeli Przewoźnik nie udostępnia możliwości dokonania automatycznej odprawy, Latamy.pl poinformuje Użytkownika o tym fakcie. W takim przypadku Podróżni zobowiązani są stawić się na lotnisku i odbyć odprawę przy stanowisku Przewoźnika. W przypadku, gdy dokonanie automatycznej odprawy będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Latamy.pl, poniesiona opłata za odprawę automatyczną zostanie zwrócona Użytkownikowi.

 6. Zapłata kartą kredytową

  Za rezerwacje założone na stronie Latamy.pl Użytkownik może zapłacić elektronicznym narzędziem płatniczym jakim jest karta kredytowa.

  Rodzaje kart akceptowanych : VISA, Eurocard, Mastercard, Diners Club, American Express

  Podczas rezerwacji należy wybrać opcję płatność kartą kredytową oraz podać nastęujące dane ( rodzaj karty, nr. karty, ważność karty, kod CVV) w przeznaczone do tego celu rubryki. Po kliknięciu rezerwuj karta zostaje automatycznie autoryzowana, podanie błędnych danych z karty spowoduje odrzucenie zapytania. Obciążenie karty nastąpi w dwóch transakcjach, pierwszą z nich pobiera linia lotnicza, drugą Latamy.pl Transakcja zakupu z wykorzystaniem elektronicznych instrumentów płatniczych jest transakcją bezpieczną.

 7. Zapłata przelewem bankowym

  Za rezerwacje założone na stronie Latamy.pl można dokonać zapłaty przelewem bankowym, wybierając opcję płatność przelewem. Zapłata za bilety linii rejsowych jak i tanich linii możliwa jest najpóźniej na 24 godz. przed datą wylotu. W przypadku rezerwacji przelotu linii tradycyjnych zamawiający otrzyma wraz z potwierdzeniem rezerwacji czas na zapłatę.

  Niektóre linie lotnicze pozwalają na wystawienie biletu w terminie nieprzekraczającym 72 h od momentu dokonania rezerwacji w przypadku taryf specjalnych. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie oznacza anulowanie rezerwacji założonej przez Użytkownika. W przypadku zwłoki Użytkownika wywołanej brakiem wpłaty w wyznaczonym czasie Latamy.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za anulowaną rezerwację.

  W przypadku rezerwacji przelotu tanich linii lotniczych zamawiający zobowiązany jest do zapłaty za bilety w jak najszybszym czasie, z racji braku możliwości założenia wstępnej rezerwacji.

  Płatności przelewem jak i wpłaty gotówkowe należy dokonać na rachunek:

  Latamy.pl
  ul. Andrzejewskiego 5 lok. 3
  60-119 Poznań

  Numer rachunku:
  24 1020 4027 0000 1902 0895 5082

  Na przelewie bankowym musi być podane imię i nazwisko Użytkownika (Pasażera) oraz numer rezerwacji lub zamówienia.

  Bilety będą wystawione przez Latamy.pl w dniu zaksięgowania na rachunku bankowym, księgowanie musi nastąpić najpóźniej do godz. 23-tej.

  Latamy.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnione realizacje przelewów, a tym samym anulowanie rezerwacji, co jest wywołane zwłoką w dokonywaniu wpłat na rachunek. Tym samym Użytkownik nie powinien mieć wobec Latamy.pl roszczeń wynikających z tego że bilet nie został wysatwiony z powodu opóźnienia uznania rachunku przelewem Użytkownika.

 8. Anulacje rezerwacji przed wystawieniem biletu.

  Użytkownik może bezkosztowo anulować rezerwację linii tradycyjnych jak i tanich linii przed ich opłaceniem.

  Po wystawieniu biletu linii tradycyjnych anulowanie możliwe jest tylko w przypadku, gdy taryfa linii lotniczej na to pozwala. W przypadku biletów tanich linii lotniczych anulowanie biletu po jego wystawieniu nie jest możliwe.

 9. Zmiany i zwroty biletów.

  Za wszelkie zmiany oraz anulacje biletów, odpowiada tylko i wyłącznie linia lotnicza. Latamy.pl informować będzie o wszelkich zmianach bądź anulacjach, o ile otrzyma takowe powiadomienie od Przewoźnika. Informacje te wysyłane będą na podany w zamówieniu adres email, lub przekazane telefonicznie przez naszych Konsultantów. W przypadku zaistniałej zmiany lub anulacji, Użytkowink powinien kontaktować się bezpośrednio z linią, która to ponosi odpowiedzialność na warunkach Konwencji Warszawskiej i Konwencji Montrealskiej.

  Latamy.pl nie będzie przyjmować roszczeń z tytułu anulowania lub zmiany połączenia, w ramach możliwości stanowić będzie pomoc w realizacji zwrotu bądź zmiany.

  Zalecamy by sprawdzić stan rezerwacji telefonicznie przed rozpoczęciem podróży.

  Użytkownik może dokonać zwrotu biletu lotniczego zarezerwowanego na stronie www.latamy.pl, najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą wylotu (z zachowaniem warunków taryfy). Z warunkami zwrotu Użytkownik powinien zapoznać się przed zakupem biletu. Linie lotnicze potrącają opłatę karną z taryfy, jak i podatków w zależności od warunków obowiązujących w danej klasie rezerwacyjnej. W wybranych biletach w cenach promocyjnych linie nie zezwalają na dokonywanie zmian i zwrotów (rezygnacja z biletu oznacza wtedy brak jakiegokolwiek zwrotu pieniędzy).

  Opłata transakcyjna biura pobierana podczas wystawiania biletu jest bezzwrotna.

 10. Działania zabronione

  Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań takich jak:

  - używanie systemu rezerwacyjnego lub jego treści w jakimkolwiek komercyjnym celu niezwiązanym z planowaną podróżą;

  - uzyskiwanie dostępu do jakichkolwiek treści lub informacji udostępnionych w systemie rezerwacyjnym przy użyciu robotów, programów;

  - podejmowanie akcji, które mogą doprowadzić do obciążenia systemu rezerwacyjnego, łamania, obchodzenie wprowadzonych w serwisie zabezpieczeń;

  - modyfikowanie, fałszowania, odwołania potwierdzeń przelewu.

 11. Ochrona Danych Osobowych i Polityka Prywatności

  1. Informacje podstawowe

   Polityka Prywatności stanowi część regulaminu korzystania z systemu rezerwacyjnego Latamy.pl znajdującego się pod adresem www.latamy.pl. Akceptacja regulaminu oznacza również akceptację Polityki Prywatności. Przed rozpoczęciem korzystania z systemu rezerwacyjnego Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych osób korzystających z systemu rezerwacyjnego Latamy.pl.

  2. Administrator danych osobowych

   Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Latamy.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 60-119, przy ulicy Andrzejewskiego 5/3 zarejestrowana w: SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000383351, NIP: 7811861490, Regon: 301674091, kapitał zakładowy 50 000.00 zł.

   W razie pytań dotyczących sposobu działania serwisu lub w celu uzyskania pomocy, prosimy korzystać z maila info@latamy.pl.

  3. Gromadzone Dane

   Gromadzone dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, data urodzenia, nazwa firmy, NIP, adres, numer telefonu, e-mail, dane karty kredytowej, adres IP.

  4. Cel przetwarzania Danych

   a) Zawarcia umowy o świadczenie usługi. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz art. 22 ust. 2 lit. a) RODO. Długość przetwarzania: przez okres świadczenia usługi i do czasu przedawnienia wzajemnych roszczeń. Dane osobowe zebrane w procesie zamówienia usługi będą udostępniane liniom lotniczym lub innym usługodawcom po to, aby sfinalizować usługę.

   b) Realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych w szczególności wynikających z przepisów prawa podatkowego. Podstawa prawna: Art. 9 ust. 2 lit. h) RODO i Art. 6 ust. 1 lit. c). Długość przetwarzania: przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku należnego w związku z zawarciem i realizacją umowy, albo dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

   c) Wysyłanie newslettera. Podstawa prawna: Art. 6 ust. 1 lit. a). Długość przetwarzania: Aż do cofnięcia zgody.

   d) Działania marketingowe. Podstawa prawna: Art. 22 ust. 2 lit. c) RODO. Długość przetwarzania: Aż do cofnięcia zgody.

  5. Dobrowolność podania danych, zgoda na przetwarzanie

   Podanie danych jest dobrowolne i konieczne w celu zawarcia umowy o świadczenie usług. Zgodę na otrzymywanie newslettera mogą Państwo cofnąć klikając w link, umieszczony w każdym newsletterze lub kontaktując się z nami pod adresem info@latamy.pl.

   Każdemu, czyje dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (o ile jest to możliwe w świetle przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Osobie której dane są przetwarzane przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych.

   Administrator może odmówić usunięcia danych, jeżeli istnieją przesłanki wynikające z przepisów prawa.

  6. Zabezpieczenie Danych

   Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  7. Pozostałe postanowienia

   Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych, na temat sposobu, w jaki wykorzystaliśmy Twoje dane osobowe. Poniżej znajdują się dane kontaktowe.

   Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska

 12. Reklamacje

  Każdy Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od momentu dostarczenia biletu lub innych dokumentów związanych z obsługą podróży w formie pisemnej na adres: Latamy.pl ul:Andrzejewskiego 5/3, 60-119 Poznań, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres reklamacje@latamy.pl.

  Wszelkie reklamacje rozpatrzone będą w ciągu 30 dni od daty otrzymania. Użytkownik zobowiązany jest do weryfikacji wystawionych dokumentów, upoważniających do skorzystania z usługi w dniu ich wystawienia.

 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  Korzystający z systemu rezerwacyjnego zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu, każdorazowo przed dokonaniem rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, hotelu jak i ubezpieczania podróżnego. Latamy.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści Regulaminu. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. Za szkody spowodowane w wyniku nie odbycia podróży z powodu strajku pracowników linii lotniczych, pracowników lotnisk jak również w efekcie działania siły wyższej Latamy.pl nie ponosi odpowiedzialności.